Om oss

Vi er et ungt filmproduksjonsselskap etablert i 2008 av en gruppe engasjerte filmskapere. Vi har siden oppstarten arbeidet innenfor et bredt spekter av sjangre, på tvers av medier og kommunikasjonsformer. Vi er Annleis fordi vi liker å være bittelitt annerledes og lar vennskap, forskjeller og likheter reflekteres i prosjekter vi gjør.

Utdrag fra «Bok!: Innføring i eit Annleis tankesett»
Publisert av Annleis Fagpresse 2011
Illustrasjon og formgivning af J.R. Sejersted Bödtker.

Historia aat AnnleisFilm fortald taa ein ukjend Tridjeperson –

«Daa Lagnaden vilde det slek at Medlemene i AnnleisFilm skulde møta einannan paa Filmskule, byrja ei Ferd ingjen visste kvar ville bæra. Desse vene, dårande, sjeldsynte Menneska uppdagde at igjennom sams Arbeid føddest Umgrep, Hugskot og Stemneleier dei truleg aldrig havde funne fyre eiga hand. Det heile hev gjeve ein Smeltedigel av sams Draumar og Hugskot. Her utviklade dei ein Kjærleik fyre at røyna ut um Bygnad, Føretak og Tankesett.

Namnet Annleis- film kom snøgt inn i Biletet, og dette lenge fyre dei ana kor treffande Valet taa Namn var. Annleis: Umgrepet staar fyre det som er ulikt, paa ein annan Maate. Men det som gjerer AnnleisFilm annleis er ikkje berre at dei leikar med andre slags Uttrykk i Filmane. Dei er like fullt annleis i Maaten dei tenkjer, Tilhøvet deira til Arbeid, Hendingsgang og Kvarandre.

AnnleisFilm har vore til sidan 2008 og i Laupet taa denne Tida hev dei bygt upp eit Fundament der eit Hjarte hev fengje veksa fram. Fyre at nytta ein floskel: Men det skal ein daa ikkje!

Jau, ver budd: Dette Hjartet pumpar Blodet aat Medlemene det er sett isaman taa! Som eit Maaleri taa Nikolai Astrup nyttar dette Fyretaket Fargar og Bygnader so annleis at ein skulde tru dei nett var uppdagde.

Soleis er det sjølvsagt ikkje aat alle Tider, men eg vil likevel seia aat um at Annleisfilm er lenge fyre – og stundom etter – si tid».